Revision [312]

This is an old revision of Luthers opvattingen over het klooster Exemplum 1 made by inhoudenvorm on 2013-02-11 14:49:45.

 

Exemplum


“ […] het zou bezwaarlijk voor mij en mijn klooster zijn, wanneer ons lekenpriesters zouden worden gegeven. Gezien de manier waarop de dingen nu met dezelfde lui gaan, zou het ons liever zijn en zou het ons meer baten wanneer u een beul ons klooster in zou sturen, die ons allen de hoofden af zou hakken, dan wanneer u ons dikke, dronken onkuise priesters zou sturen[…] Wij zouden armer dan arm zijn, wanneer we zouden biechten aan diegene die zelf niet in de biecht geloven, of wanneer we het Heilige Sacrament zouden ontvangen van diegene die het zo ketters misbruiken, dat het schokkend is om er alleen al over te horen, of wanneer we gehoorzaam zouden zijn aan zij die zelf noch aan de paus, de bisschop en keizer, noch aan de gehele Heilige Christelijke Kerk gehoorzamen, of wanneer zij de prachtige godsdienstbeoefening naast zich neer zouden leggen en het zouden veranderen aan de hand van hoe het in hun hoofd komt., dan zou ik liever dood zijn dan leven."

((vert. van Die Denkwürtigkeiten der Abtissin Caritas Pirckheimer, ed. Frumentius Renner, (1982) p.6))

De religiekritiek die we in Die Denkwürdigkeiten aantreffen is te beschouwen als een reactie op de religiekritiek van Lutherse zijde op het kloosterleven. Abdis Caritas Pirckheimer reageert hiermee op de aanhangers van de Protestantse Reformatie, die het kloosterleven tot een einde probeerden te brengen. Caritas Pirckheimer beroept zich hierbij op de ‘katholieke’ opvattingen over het kloosterleven; deze opvattingen vormen de orthodoxie die aan de basis ligt van de religiekritiek die de abdis uit. Hierbij corrigeert ze het Lutherse gedachtegoed ten aanzien van het kloosterleven regelmatig met gebruik van het nieuwe Testament als autoriteit. Een van de voornaamste en felste vormen van religiekritiek is gericht tegen kloosterlingen die zich tot de Lutherse leer hebben bekeerd en daarmee hun kloostergeloften verbroken hebben, maar ook op de Lutheraanse predikers wordt forse kritiek geuit. Hierbij onderstreept Caritas Pirckheimer het idee van vrijheid van geloofskeuze.

Auteur

Caritas Prickheimer

Naam
Caritas Prickheimer
Pseudoniem
geen
Geboren
21 maart 1467

Stijl

{titel}

{kort}

Periode

Reformatie

Tijdperk
{van} tot {tot}

{kort}

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki