Wiki source for Jesaja


Show raw source

======Jesaja======
{{werk
naam="Jesaja"
auteur="Jesaja"
periode="Oudheid"
}}

=====1. Het bijbelboek Jesaja=====
Het boek Jesaja wordt door zowel de Joden als de Christenen tot de canon van hun Bijbel gerekend. Over het algemeen wordt het boek Jesaja gesplitst in drie hoofdgedeelten. Het het eerste deel, dat ook wel Proto Jesaja genoemd wordt, omvat hoofdstuk één tot en met negenendertig en stamt uit de achtste eeuw voor Christus. Van het tweede deel van het boek Jesaja , het zogenaamde Deutero-Jesaja, omvattende de hoofdstukken 40-55, nemen veel geleerden aan dat het uit een latere periode stamt (550-540 V. Chr.). Van het derde deel van het Bijbelboek Jesaja, de hoofdstukken 55-66 ook wel Trito-Jesaja genoemd denken veel geleerden dat het uit de 5e eeuw voor Christus stamt. Maar niet iedereen is het ermee eens dat het boek Jesaja uit drie afzonderlijke delen bestaat, er zijn ook geleerden die het boek als één geheel beschouwen en als geschreven door één persoon. Er zou zogezegd geen hard bewijs bestaan dat het boek daadwerkelijk uit drie afzonderlijk geschreven delen bestaat.

Het Bijbelboek Jesaja behandelt verschillende onderwerpen. Jesaja snijdt onder andere de binnenlandse morele misstanden in zijn tijd aan zoals de exempla illustreren, maar Jesaja profeteert ook in een breder internationaal verband. Het is een tijd waarin het land zich probeert te positioneren in het politieke landschap waarin Assyrië en Egypte een rol spelen. Israël en Juda raakten erg verdeeld, Juda voerde een andere internationale koers dan Israël, hetgeen onder de stammen van Israël enige spanning opwekte. Jesaja profeteert tot de koningen van Juda dat zij op God moeten vertrouwen geen verbond moet sluiten met Egypte of Assyrië. Erg bekend is het Jesaja boek met name vanwege zijn visioenen met betrekking tot de Messias. Het Nieuwe Testament refereert dan ook veelvuldig naar uitspraken van Jesaja om het Messiasschap van Jezus te illustreren. Jesaja wordt dan ook vaak eschatologisch en messiaans geïnterpreteerd en beschouwd als een profeet van zeer groot belang.


=====2. De binnen dit onderzoek gebruikte delen uit Jesaja=====
==Jesaja 1:10-20==
10 Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra.
11 Wat moet ik met al jullie offers? – zegt de HEER. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer.
12 En wanneer jullie voor mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?
13 Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag.
14 Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een afkeer, ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen.
15 Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed!
16 Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad
17 en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
18 De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.
19 Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen.
20 Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken.


==Jesaja 28:10-13==
7 Ook dezen hier zwalken van wijn, dwalen rond door sterkedrank.
Priester en profeet zwalken door sterkedrank. Zij zijn opgeslokt door de wijn,
zij dwalen rond door de sterkedrank. Zij zwalken bij het uitleggen van het visioen,
zij struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak.
8 Ja, alle tafels zitten vol walgelijk braaksel, geen plek is schoon.
9 Wie kan Hij dan de kennis bijbrengen? Wie kan Hij dan het gehoorde doen begrijpen? Wie net van de moedermelk af zijn, wie net van de borst zijn afgehaald?
10 Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.
11 Inderdaad, door mensen met een vreemde tongval, in een andere taal, spreekt de HEER tot dit volk.
12 Ooit heeft Hij tegen hen gezegd: ‘Hier is rust, hier vind je verpozing, laat wie vermoeid is hier rusten.’ Maar ze weigerden naar hem te luisteren.
13 Daarom zal voor hen het woord van de HEERE zijn: gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje, zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki