Gerard Mathot

Naam
Gerard Mathot
Pseudoniem
geen
Geboren
1911 te Boskoop
Overleden
2000 te Nijmegen


Drs. Gerard Mathot was priester en kunstenaar. Hij studeerde op het klein en groot seminarie van de redemptoristen en trad in 1931 toe tot de congregatie. Vijf jaar later werd hij tot priester gewijd. Naast zijn religieuze vorming had hij ook kunstzinnige aspiraties. Een jaar na zijn priesterwijding begon hij aan zijn opleiding bij 'het genootschap voor kunstbeoefening' in Arnhem, voorloper van de huidige kunstacademie, waar hij tot 1940 studeerde. Ook studeerde hij kunstgeschiedenis.

Samen met zijn vriend en collega-kunstenaar Aad de Haas maakte Mathot in 1949 het boekje In Jezus' lijden, met lijdensmeditaties. Er was heftige kritiek op de illustraties van De Haas, ze werden als te profaan beschouwd. Het boekje werd door Het Vaticaan het boekje verboden, uit de handel genomen en de bestaande voorraad vernietigd. Dit voorval is exemplarisch voor het innerlijk conflict van Mathot ten opzichte van kerk en kunst. Mathot was een religieus man, maar hij had moeite met de logheid van het machtige instituut wat de kerk ook was.
Ondanks zijn kritische houding ten opzichte van dit kerkelijk handelen, is hij altijd trouw gebleven aan de kerk. Twee jaar na dit voorval ging hij zelfs theologie studeren aan de universiteit van Nijmegen. Deze studie voltooide hij in 1958. Jarenlang was hij actief als prediker en zielzorger. Zo werkte hij als ziekenhuispastor van de St. Maartenskliniek in Nijmegen. Het leven van mensen boeide hem. In zijn werk kwam zijn visie op het geloof tot uiting: het evangelie moest 'gedaan worden'. Dit is zowel te zien in zijn werk als zielzorger en prediker als in zijn werk als kunstenaar. Jarenlang werkte hij, binnen en buiten de congregatie, als schilder en beeldhouwer. In mei 2000 overleed Gerard Mathot op achtentachtigjarige leeftijd.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki