Het vliegende spaghettimonster (Discordianisme)

In het kort

Wie? Church of the Flying Spaghetti Monster ({geboren}--{overleden})

Waar en wanneer?
Periode: Oudheid, Moderne Tijd.
Context: X

Hoe?
Medium: Prent.
Positionering: Interreligieuze religiekritiek.
Stijlmiddel(en): Serieuze Humor.
Genre: Algemeen.

Wat?
Voorwerp van kritiek: Opvatting, Instelling, Regels.
Doel van de kritiek: Verbetering.
Grond(en) van kritiek: Onkenbaarheid.Vliegend Spaghetti Monster
Bron: The website of the Church of the Flying Spaghetti Monster

Over The Church of the Flying Spaghetti Monster
The Church of the Flying Spaghetti Monster (in het Nederlands ook wel ‘pastafarisme’ genoemd) is een pseudo-religie die ogenschijnlijk het geloof uitdraagt in een ‘Vliegend Spaghetti Monster’, dat de schepper van de aarde zou zijn. De bovenstaande afbeelding die op de website van deze beweging is te vinden toont het Spaghetti Monster (rechts) en Adam. Het is een parodie op de Schepping van Adam van Michelangelo. Het Pastafarisme stelt geloof – langs de weg van een karikatuur of parodie – voor als de uitkomst van de willekeur van de menselijke verbeelding. Deze religiekritiek richt zich tegen het motief dat mensen zou kunnen verleiden tot een fundamentalistisch geloof. Elke voor alle mensen geldende moraal of waarheid is verdacht. Consequentie is dan ook dat deze religiekritiek zichzelf evenmin serieus kan nemen. Humor is daarmee niet alleen een wapen in de kritiek van religie in het algemeen, maar ook een levenshouding die het paradoxale karakter van elke waarheidsaanspraak erkent. Het ‘Pastafarianisme’ gaat terug op het door Nietzsche bezielde ‘Discordianisme’.

PS Op 1 februari 2016, zo meldt de website, is het Pastafarisme in Nederland als religie erkend ... (Ook dit mag met een korreltje zout genomen worden: het blijkt te gaan om een erkenning door de Kamer van Koophandel, aanvankelijk op formele gronden geweigerd, die later onterecht bleken. http://metro.co.uk/2016/01/28/the-netherlands-has-recognised-the-church-of-the-flying-spaghetti-monster-as-a-religion-5649017/)

Analyse
Het Discordianisme is een voorloper van deze stijl van religiekritiek en is waarschijnlijk de eerste parodie-religie. Hoewel de oorsprong van het Discordianisme obscuur is, is het naar alle waarschijnlijkheid tegen het einde van jaren vijftig van de twintigste eeuw gevormd door een zekere ‘Malaclypse de Jongere’ en de religie ontleent zijn naam aan de Romeinse godin Discordia. De religie is een henotheïsme: het erkent alle denkbare goden van alle bestaande religies, maar geeft de voorkeur aan één godheid. Van alle mogelijke goden is één god, of een principe belichaamd door een god, de meest invloedrijke en is daarom vereringswaardig. De Discordianisten vinden het vanzelfsprekend dat de chaos en disharmonie de overhand hebben in de wereld, daarom vereren zij de godin van de chaos en disharmonie. De Romeinen noemden haar Discordia.
Discordianisten veroorzaken zelf geen tweedracht, maar filosofische verwarring om tot inzicht te komen. Het Discordianisme neemt zichzelf niet al te serieus, het is een religie vermomd als grap, of een grap vermomd als religie. Het kan wel worden opgevat als een oprechte religie, zoals een anti-grap ook grappig kan zijn. Het Discordianisme heeft immers alle schijn van een echte religie. Het is ook een antireligie: het spiegelt de negatieve aspecten van andere religies. Net als alle andere religies, hebben parodiereligies een leer, symbolen, mythen, en riten zoals elke andere religie. Discordianisten bestaan uit een mengeling van aanhangers van postmoderne filosofie en Zenmystiek, evenals tegenhanger van conventionele religies, die het Discordianisme slechts als parodie aanhangen. Sinds de oprichting zijn er meerdere Discordianistische gemeenschappen gevormd bestaande uit ‘andersdenkenden’, voornamelijk filosofen, schrijvers en kunstenaars. Ze vormen een eenheid in de gedeelde opvatting dat ze geen eenheid willen vormen. Het is een Godeliaanse verzameling van personen die niet in een verzameling passen.
Iedere vorm van religie is volgens de aanhangers van The Church of the Flying Spaghetti Monster dus slechts een willekeurige mentale verbeelding, een waanbeeld dat zijn oorsprong heeft in de menselijke geest. Het Discordianisme parodieert dit kenmerk van wat volgens deze beweging religie is door een ‘Spaghetti Monster’ te verbeelden dat de wereld zou hebben geschapen. Het geloof in het ‘Spaghetti Monster’ moet de willekeur van de menselijke verbeelding illustreren, evenals het gebruik van mentale verbeelding als fundamenteel kenmerk van religie. De kritiek is hier dus niet zozeer het feit dat sommige mentale verbeeldingen waanbeelden zijn en andere niet, maar het feit dat sommige waanbeelden verheven worden tot ‘echte beelden’, terwijl alle voorstellingen slechts de status van waanbeelden hebben.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki