Het leren van rituelen (Derveni Papyrus)

In het kort

Wie? Onbekend ({geboren}--{overleden})

Waar en wanneer?
Periode: Oudheid.
Context: Klassieke periode

Hoe?
Medium: geschrift.
Positionering: Interne religiekritiek.
Stijlmiddel(en): X.
Genre: X.

Wat?
Voorwerp van kritiek: Praktijken.
Doel van de kritiek: X.
Grond(en) van kritiek: X.Er zijn mensen die de rituelen beleven terwijl ze die [samen met andere] mensen uitvoeren, [in de hoop zo de spreuken te leren kennen door te luisteren]. Ik sta er niet zo verbaasd van dat zij niet tot kennis komen: het is immers niet mogelijk om wat gesproken wordt tegelijkertijd te horen en te begrijpen. Maar anderen hopen de spreuken te leren kennen van de rituelenkunstenaars. Zij zijn het waard om ons over te verbazen en om te beklagen: om ons te verbazen, omdat ze, hoewel ze voordat ze de rituelen uitvoeren menen tot kennis te zullen komen, na het uitvoeren ervan weggaan zonder de kennis te hebben verkregen; ook stellen ze geen wedervragen, alsof ze inderdaad kennis hebben gekregen van wat ze gezien, gehoord of geleerd hebben. En ze zijn het waard om te beklagen, omdat het niet voldoende voor hen is vooraf de kosten te betalen, maar ze ook nog eens beroofd van inzicht weggaan. Voordat ze de rituelen uitvoeren hopen ze tot kennis te komen, maar nadat ze die uitgevoerd hebben gaan ze weg zonder ook maar de hoop op kennis.

Origineel: ἀνθρώπω[ν ἐν] πόλεσιν ἐπιτ̣ελέσαντες [τὰ ἱ]ε̣ρὰ εἶδον, ἔλασσόν σφας θαυμάζω μὴ γι̣νώσκειν• οὐ γὰρ οἷόν τε ἀκοῦσαι ὁμοῦ καὶ μαθεῖν τὰ λ̣εγόμενα• ὅσοι δὲ παρὰ τοῦ τέχνην ποιουμένου τὰ ἱερά, οὗτοι ἄξιοι θαυμάζεσθαι καὶ οἰκτε[ί]ρεσθαι• θαυμάζεσθαι μὲν ὅτι δ̣οκοῦντες πρότερον ἢ ἐπιτελέσαι εἰδήσειν ἀπέρχονται ἐπιτελέσαντες πρὶν εἰδέναι οὐδ' ἐπανερόμενοι ὥσπερ ὡς εἰδότες τ̣έ̣ων εἶδον ἢ ἤκουσαν ἢ ἔμαθον• [οἰ]κτε[ί]ρεσθαι δὲ ὅτι οὐκ ἀρκεῖ̣ σφιν τὴν δαπάνην προανηλῶσ̣θαι, ἀλλὰ καὶ τῆς̣ γνώμης στερόμενοι πρὸς ἀπέρχοντ̣αι, πρὶν μὲν τὰ [ἱ]ε̣ρὰ ἐπιτελέσαι ἐλπίζον̣[τε]ς εἰδήσειν, ἐπ[ιτελέσ]α̣ντ̣[ες] δ̣ὲ στερηθέντες κα̣[ὶ τῆς] ἐλπί[δος] ἀπέρχονται̣.
Bron: Derveni_Papyrus, col. 20; de tekst is overgenomen uit de eerste editie met commentaar uit 2006: Th. Kouremenos, G.M. Parássoglou & K. Tsantsanoglou, The Derveni Papyrus. Edited with Introduction and Commentary, Leo S. Olschki, Florence 2006.

Over het Derveni Papyrus
Het citaat voor dit exemplum is genomen uit een papyrusrol die in 1962 gevonden werd in de buurt van Derveni, een pas ten noorden van Thessaloniki (Griekenland). Auteur en titel van het werk zijn onbekend, en daarom wordt het gewoonlijk aangeduid als het Derveni Papyrus. De rol (die gedateerd wordt rond 340-320 v.Chr.) bevat een werk dat ergens in de 5e eeuw v.Chr. geschreven moet zijn.

Analyse
In dit citaat geeft de anonieme auteur (5e eeuw v.Chr.) kritiek op concurrenten. Het is onderdeel van een werk dat een gedicht op naam van Orpheus uitlegt, maar ook daaraan gerelateerde rituelen bespreekt. De hymnen van Orpheus speelden een belangrijke rol in de cultus van Dionysos. Sommige mensen namen deel aan publieke ceremoniën waarin de hymnen gewoon gereciteerd werden, maar anderen betaalden religieuze specialisten voor het uitvoeren van de rituelen. Het zijn vooral deze ‘rituelenkunstenaars’ die de auteur bekritiseert: zij misleiden mensen door wel geld te vragen voor hun diensten, maar geen werkelijk inzicht in de hymnen te bieden. Dit inzicht biedt de auteur in zijn werk wel.
Het gaat hier dus om interne religiekritiek. Datgene waartegen de kritiek zich keert is, in algemene termen, de onwil om religieuze handelingen en teksten rationeel te duiden.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki