Bevindelijk-gereformeerd

Gereformeerden in het algemeen kenmerken zich door hun sterke vasthouden aan de rechte leer en hiermee nadrukkelijk willen instemmen. Door de geschiedenis heen is gebleken, dat kerkscheuringen ontstonden wanneer deze instemming ontbrak.

Zo bestaan de bevindelijk-gereformeerden uit drie kerkelijke denominaties, te weten de Gereformeerde gemeenten (GerGem), de Hervormd-gereformeerden (Gereformeerde Bond) en de Hersteld Hervormde kerk (HHK).

De GerGem zijn vanaf 1869 afgesplitst van de Gereformeerde kerken in Nederland (Synodaal-gereformeerden). Deze laatste kerk is opgegaan in de Protestantse kerk in Nederland (PKN).
De Hervormd-gereformeerden zijn ondanks meningsverschillen toch steeds onderdeel gebleven van de Nederlands Hervomde kerk (NHK) en als onderdeel van de NHK zitten ze nu in de PKN.
Naar aanleiding van de stichting van de PKN in 2004 is de HHK ontstaan.

Bevindelijk-gereformeerden kenmerken zich net als de orthodox-gereformeerden door hun grote waardering en focus op de geloofsleer. De bevindelijk-gereformeerden dragen deze geloofsleer vanuit hun verzuilde organisatie niet zo zeer naar buiten uit. Ook al was er wel een eigen partij als het SGP en is het eigen Reformatorisch Dagblad een teken van de verzuiling.

Hoewel de bevindelijk-gereformeerden meer wereldmijdend zijn, is er wel veel aandacht voor het eigen gelovig innerlijk.
De vrouw in het ambt is binnen deze kerkelijke denominaties een heikel punt.

Voor meer informatie over deze kerken zie de volgende websites:
www.gergeminfo.nl
www.gereformeerdebond.nl
www.hersteldhervormdekerk.nl

Klik op deelproject-LHBT om terug te gaan naar de hoofdpagina van dit deelproject.
Klik op religieuze instanties om terug te keren naar de pagina over deze instanties.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki